Vedtekter BokmålVEDTEKTER FOR SENIORUNIVERSITETET I ODDA OG ULLENSVANG

Vedtatt på stiftingsmøtet 07.02.2002. Endret på årsmøte i 2003.
Endret på årsmøte 19.02.2015.

§ 1 FORMÅL
Senioruniversitetet i Odda og Ullensvang er en selvstendig, ideell organisasjon for de i moden alder som har lyst til å lære mer. Ved foredrag, kurs og studiearbeid, blir
utvalgte emner tatt opp – uten sikte på å gi formell kompetanse.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskapet er personlig, åpent for alle og gjeldende når medlemspengene er
betalt.

§ 3 STYRET
Styret har fem medlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen. Ene året står to på valg, neste år tre. Blant styremedlemmene
velger årsmøtet styreleder for ett år om gangen. Varamedlemmene er på valg hvert år. Styret velger nestleder, kasserer og sekretær seg i mellom. Styret kan også oppnevne arbeidsgrupper.
Styret kan ta avgjørelser når leder eller nestleder og minst to styremedlemmer er til stede. Ved likt stemmetal har leder dobbeltstemme. Det skal føres møtebok for hvert styremøte. Styret skal legge frem årsmelding og revidert regnskap for års- møtet. Styret gjør framlegg om budsjett og valgnemnd.
 
§ 4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er øverste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøte skal gjøres kjent i lokalavisa, eller på annen måte
minst to uker på forhånd. Dagsorden og sakspapirer skal samtidig gjøres tilgjengelig for medlemmene.
Årsmøtet godkjenner årsmelding og revidert regnskap, fastsetter medlemspenger og
budsjett, velgerleder, styremedlemmer, varamedlemmer og to revisorer.
Det skal også velges valgnemnd på tre medlemmer, medregnet leder. Medlemmene blir valgt for tre år. Etter loddtrekning går en ut hvert år. Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming dersom noen krever det. Ved likt stemmetall skal valget avgjøres ved loddtrekning. Medlemmer som vil legge frem saker for årsmøtet, eller har framlegg til vedtektsendringer, må sende disse til styret minst en uke før årsmøtedato. Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med tre ukers varsel av styret, eller når minst 10 % av medlemmene gjør skriftlig krav om dette.

§ 5 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 6 OPPLØSING
Senioruniversitetet i Odda og Ullensvang kan oppløses med 2/3 flertall på årsmøtet. Eventuelle midler og verdier skal overføres til Odda og Tyssedal pensjonist-
forening, eller et tilsvarende organ, og skal brukes til å fremme seniorkulturen.